Košarica

Vaša košarica je prazna

Košarica

Vaša košarica je prazna

AKCIJA: Do 21. 4. dostava online narudžbi u vrijednosti od 200 € ili više je BESPLATNA! 
 

 

Trenutno su moguća kašnjenja u isporuci online narudžbi.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

NOVI JYSK U PAZINU

Članak 1.

PRIREĐIVAČ, RAZDOBLJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač ovog nagradnog natječaja je JYSK d.o.o., Zagreb, ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, OIB 64729046835 (dalje u tekstu „Priređivač“).

Nagradni natječaj "NOVI JYSK U PAZINU" (dalje u tekstu Natječaj) organizira se u razdoblju počevši od 18.8.2023. u 10 sati do 23.8.2023. u 23:59 sati, putem web stranice Priređivača.

Natječaj se priređuje radi promocije proizvoda i usluga Priređivača, pobliže radi promocije nove JYSK trgovine.

Članak 2.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE

U Natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe registrirane kao korisnici Newslettera Priređivača, koji je dostupan na https://jysk.hr/novosti-iz-jyska, koje podnošenjem prijave na Natječaj potvrđuju da su upoznate sa i suglasne sa ovim pravilima (dalje u tekstu Sudionik ili Sudionici).

Djelatnici Priređivača kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, djeca, braća i sestre, supružnici, bez obzira na mjesto boravka) i osobe koje žive u istom kućanstvu su isključeni od sudjelovanja u natječaju.

Članak 3.

KAKO SE PRIJAVITI

U razdoblju trajanja Natječaja (od 18.8.2023. u 10 sati do 23.8.2023. u 23:59 sati), Sudionik putem web stranice Priređivača može poslati prijavu na Natječaj.

Tekst prijave dostupan je na linku https://jysk.hr/otvorenje.

Nagradni Natječaj sastoji se u odgovaranju na pitanje "Zašto se veselite otvorenju JYSKa u Pazinu?" na koje svaki Sudionik ima pravo jednom kreativno odgovoriti. Dani odgovor ne smije biti dulji od 1000 znakova sa razmacima.

Članak 3.

POSTUPAK PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

NAGRADE

Tijekom trajanja Natječaja, svaki Sudionik Natječaja može podnijeti najviše jednu prijavu na Natječaj. Temeljem podnesene prijave, Sudionik može jednom odgovoriti na postavljeno pitanje.

Po proteku razdoblja trajanja Natječaja, Priređivač će provjeriti valjanost pristiglih prijava za dobivene odgovore i iz postupka ocijenjivanja isključiti one prijave koje nisu podnesene sukladno ovim Pravilima (nepotpune prijave, višekratne prijave, i drugo).

Priređivač će potom od pristiglih odgovora odabrati 1 najoriginalniji i najkreativniji odgovor, a na temelju ocjene komisije Priređivača koju čine:

- Marta Đapić Mihaljević, predsjednica Komisije

- Ana Čulić, stručna članica Komisije

- Bruno Ramljak, član Komisije

Sudionici Natječaja podnošenjem prijave na Natječaj izričito potvrđuju da su upoznati i suglasni s time da će odluku o najoriginalnijem i najkreativnijem odgovoru donijeti komisija Priređivača temeljem svoje ocjene, koju prihvaćaju kao konačnu. Pri tome će se ocjena pristiglih prijava provesti bodovanjem (od 1 do 3) pri čemu će za prijave s jednakim brojem bodova, u slučaju da konkuriraju za nagradu, postupak ocjene biti ponovljen.

Odluka o izboru dobitnika Natječaja bit će objavljena na web stranici Priređivača u roku od 8 dana računajući od dana dovršetka Natječaja. Izabrani dobitnik ostvaruje pravo na nagradu:

1xJYSK poklon bon od € 100,00.

Dobitnik se treba u roku od 10 dana nakon objave odluke o izboru dobitnika Natječaja javiti na korisnickasluzba@JYSK.com radi dogovora o preuzimanju nagrade. Nagrada se dobitniku uručuje neposredno u novoj JYSK trgovini na adresi Štrmac 303, Labin. Umjesto dobitnika nagradu može preuzeti njegov punomoćnik.


Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku. 

Ako se nakon donošenja odluke o izboru dobitnika Natječaja utvrdi da dobitnik ne zadovoljava uvjete za sudjelovanje u Natječaju (lažna prijava, kršenje ovih Pravila ili propisa Republike Hrvatske), Priređivač će ga diskvalificirati i nagradu dodijeliti onom Sudioniku koji je prema odluci o izboru dobitnika ostvario dovoljan broj bodova za dodjelu nagrade.

ČLANAK 4

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Priređivač sukladno odredbama čl. 13 i 14. GDPR-a daje sljedeće obavijesti:

Osobne podatke u svojstvu voditelja obrade prikuplja JYSK d.o.o., Zagreb, ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, OIB 64729046835. Kontakt za ostvarivanje prava:  korisnickasluzba@JYSK.com.

Priređivač prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu provedbe ovog nagradnog natječaja sa svrhom izbora dobitnika i dostave nagrade dobitniku.

 

Podaci koji se prikupljaju su podaci o imenu i prezimenu ispitanika te adresi elektoničke pošte i kućnoj adresi i broju telefona.

Prikupljeni podaci ne dostavljaju se drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije.

JYSK d.o.o. će prikupljene podatke čuvati na rok od 6 mjeseci računajući od isteka godine u kojoj su podaci prikupljeni, te će ih po proteku tog roka brisati na način sukladan GDPR-u izuzev u iznimnim situacijama kada postoji legitimni interes JYSK d.o.o. da ih zadrži na dulji rok (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

Osobni podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole, dostavom odgovarajuće obavijesti na korisnickasluzba@JYSK.com  (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole). U slučaju odustanka Sudionika, Sudionik gubi pravo na daljnje sudjelovanje u Natječaju odnosno, u slučaju da je dobitnik, pravo na preuzimanje nagrade, a nagrada se dodjeljuje onom Sudioniku koji je prema odluci o izboru dobitnika ostvario dovoljan broj bodova za dodjelu nagrade.

JYSK d.o.o. poštuje i prava ispitanika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva JYSK-u d.o.o. odnosno podnošenjem zahtjeva na korisnickasluzba@JYSK.com. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Članak 4.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Priređivač ne odgovara za prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave, kao ni za prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s Natječajem, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s provođenjem Natječaja. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s Natječajem.

Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg Sudionika ako prema razumnoj procjeni Priređivača krši propise Republike Hrvatske ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača.

Sudionici Natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača po osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati sudjelovanjem u Natječaju, izuzev u slučajevima u kojima po zakonu nije moguće isključiti odgovornost Priređivača.

Članak 5.

PRAVO OTKAZA, IZMJENE PRAVILA ILI PREKIDA NATJEČAJA

U slučajevima kada je prema mišljenju Priređivača provođenje Natječaja otežano ili onemogućeno zbog bilo kojeg razloga (uključujući zbog grešaka u radu informacijskog sustava, hakerskih napada, više sile, nedovoljnog broja ili kvalitete prijava ili drugog razloga), Priređivač može isticanjem obavijesti o otkazu, izmjeni Pravila ili prekidu Natječaja na istovjetan način na koji su ova Pravila objavljena, otkazati Natječaj, izmijeniti Pravila Natječaja ili prekinuti Natječaj u tijeku. Pritom otkaz, izmjena Pravila Natječaja ili prekid Natječaja nakon proteka razdoblja trajanja Natječaja nisu mogući.

Članak 6.

SUDSKA NADLEŽNOST

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika Natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.