Pravila nagradne igre

Popis dobitnika nalazi se ovdje.

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
 
Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, a uz odobrenje Ministarstva financija Republike Hrvatske izdano dana 22. 01. 2024. u Zagrebu, KLASA: UP/I-460-02/24-01/14, URBROJ: 513-07-21-01-24-2,
JYSK d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11/6, Zagreb, MBS: 080672622, OIB: 64729046835 donosi sljedeća
PRAVILA NAGRADNE IGRE
„PRIJAVI SE I OSVOJI JYSK POKLON-BON"
Članak 1.
Priređivač
JYSK d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11/6, Zagreb, OIB: 64729046835 (dalje u tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru na području Republike Hrvatske.
Članak 2.
Svrha
Svrha nagradne igre je promidžba proizvoda i usluga Priređivača kroz sve prodajne kanale.
Članak 3.
Trajanje
Nagradna igra započinje 01. veljače 2024. godine i traje do 31. svibnja 2024. godine (uključivo).
Nagradna igra organizirana je i provodi se u 4 kola:
- prvo kolo      -     01.02.2024. – 29.02.2024.,
- drugo kolo   -     01.03.2024. – 31.03.2024.,
- treće kolo     -    01.04.2024. – 30.04.2024.,
- četvrto kolo  -    01.05.2024. – 30.05.2024.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji, te zaposlenika i članova uže obitelji bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju, odnosno provedbi ove nagradne igre.
Za sudjelovanje je potrebno da je osoba iz prethodnog stavka tijekom trajanja nagradne igre prijavljena na elektroničke novosti Priređivača (u daljnjem tekstu: JYSK Newsletter) na stranici JYSK.hr i da je ispunila Internet obrazac/prijavnicu na JYSK.hr upisivanjem e-adrese te imena i prezimena.
Sudionik prijavom na gornji način te prihvaćanjem pravila označavanjem posebne kućice na prijavnici prijavljuje sudjelovanje u nagradnoj igri te ulazi u nagradno izvlačenje svakog kola kako je opisano u čl. 6. ovih Pravila i ima priliku osvojiti jednu od nagrada.
Svaki sudionik prijavljen na JYSK Newsletter u nagradnoj igri nagradu može osvojiti samo jednom.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Članak 5.
Nagradni fond
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 360 EUR (PDV uključen).
Nagradni fond uključuje 12 poklon bonova Priređivača, svaki u vrijednosti od 30 EUR (PDV uključen):
Nagradni fond uključuje 12 poklon bonova Priređivača, svaki u vrijednosti od 30 EUR (PDV uključen):
1. kolo – 3x poklon bon za kupnju u JYSK-u u iznosu od 30 EUR,
2. kolo – 3x poklon bon za kupnju u JYSK-u u iznosu od 30 EUR,
3. kolo – 3x poklon bon za kupnju u JYSK-u u iznosu od 30 EUR,
4. kolo – 3x poklon bon za kupnju u JYSK-u u iznosu od 30 EUR.
Poklon bonovi iskoristivi su u svim JYSK trgovinama na području Republike Hrvatske u roku od 90 (devedeset) dana od datuma naznačenog na njima. 
Poklon bonovi ne vrijede za online kupnju.
Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. 
Nakon dodjele, dobitnik može prenijeti nagradu na treće osobe. 
Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. 
Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.
Članak 6.
Izvlačenja nagrada održat će se nakon isteka svakog od četiri kola nagradne igre. 
Javna izvlačenja će se odvijati elektroničkim putem, slučajnim softverskim odabirom iz baze prijava pristiglih putem Internet obrasca u dotadašnjem periodu trajanja nagradne igre.
Izvlačenje nagrada održat će se sljedećim rasporedom:
1.    nagradno izvlačenje – 06.03.2024.
za sve prijave putem Internet obrasca pristigle u razdoblju od 01.02.2024. – 29.02.2024.,
2.    nagradno izvlačenje – 08.04.2024.
za sve prijave putem Internet obrasca pristigle u razdoblju od 01.03.2024. – 31.03.2024.,
3.    nagradno izvlačenje – 07.05.2024.
za sve prijave putem Internet obrasca pristigle u razdoblju od 01.04.2024. – 30.04.2024.,
4.    nagradno izvlačenje – 04.06.2024.
za sve prijave putem Internet obrasca pristigle u razdoblju od 01.05.2024. – 30.05.2024.
Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu tijekom sva četiri kola nagradne igre.
Ako u pojedinom kolu, zbog nedovoljnog broja sudionika igre ili drugog razloga, izvlačenje nagrada ne bude održano, nepodijeljena nagrada izvući će se u sljedećem kolu.
Nagrade se izvlače i dodjeljuju dobitnicima koji su se u nagradnu igru uključili na način opisan u ovim pravilima (prijava putem Internet obrasca) i u razdoblju trajanja nagradne igre su prijavljeni na JYSK Newsletter.
Javno izvlačenje dobitnika nagrada odvija se prema gore navedenom rasporedu u sjedištu Priređivača nagradne igre u Zagrebu, pod nadzorom tročlane komisije sastavljene po izboru Priređivača.
O izvlačenju će biti sastavljen zasebni zapisnik koji sadrži: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.
Zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.
Članak 7.
Priređivač će objaviti imena dobitnika na web adresi JYSK.hr u roku od najviše osam (8) dana od nagradnog izvlačenja te će na e-adresu ostavljenu u prijavi putem Internet obrasca obavijestiti sve dobitnike o dobivenoj nagradi u istom roku.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri svaki dobitnik nagrade pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime poslani u prijavi putem Internet obrasca.
agrade se dobitnicima dostavljaju poštom preporučeno s povratnicom na adresu o kojoj će dobitnik obavijestiti Priređivača. obveze Priređivača prema dobitniku prestaju u trenutku kada ovlašteni pružatelj poštanske usluge pošiljku isporuči na adresu dobitnika. 
U slučaju da se poštanska pošiljka vrati Priređivaču kao neuručena, Priređivač će ponoviti dostavu poštom preporučeno s povratnicom. Ukoliko dostava na adresu o kojoj je dobitnik obavijestio Priređivača ne bude uspješna ni po ponovljenoj dostavi, dobitnik gubi pravo na nagradu. 
Dostava izvan Republike Hrvatske nije moguća. 
Članak 8.
Obrada osobnih podataka
Sudionik u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno prijavom putem Internet obrasca, potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka te daje privolu za isto. 
Priređivač nagradne igre će za potrebe sudjelovanja u nagradnoj igri od Sudionika prikupljati sljedeće osobne podatke: ime i prezime, e-adresa, a od Dobitnika će prikupiti i podatak o mjestu stanovanja i adresi. 
Svi podaci o Sudioniku koji se prikupe tijekom nagradne igre isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije iste.
Osobni podaci sudionika čuvaju se 90 (devedeset) dana od završetka Nagradne igre, poslije čega se trajno brišu. Osobni podaci dobitnika čuvaju se u skladu s važećim zakonskim propisima, a najduže 6 (šest) godina.
Osobni podaci sudionika nagradne igre neće se prosljeđivati trećim osobama, izuzev za potrebe dostave nagrade pružatelju poštanske usluge i Ministarstvu financija RH.
Priređivač će poduzeti potrebne mjere u organizacijskom i tehničkom smislu radi zaštite osobnih podataka Sudionika u skladu s propisima.
Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Priređivača da prestane s obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na korisnickasluzba@JYSK.com i prihvaća da takvo uskraćivanje uzrokuje nemogućnost daljnjeg sudjelovanja u Nagradnoj igri.
Pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradne igre korisnickasluzba@JYSK.com. Prigovor na obradu podataka može se uputiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.
Članak 9.
Pogrešne i neregularne prijave
Pogrešne i nepotpune prijave putem Internet obrasca nevažeće su i ne daju pošiljatelju pravo ni na kakvu nagradu.
Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene internet prijave.
Članak 10.
Objava
Pravila nagradne igre Priređivač će objaviti na web adresi JYSK.hr prije početka nagradne igre.
Članak 11.
Otkaz ili prekid nagradne igre
Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice JYSK.hr. 
Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.Priređivač ima pravo otkazati nagradnu igru za vrijeme njena trajanja, isticanjem obavijesti o otkazu igre na web stranici JYSK.hr, bez navođenja razloga za to. U tom slučaju prestaju sve obveze Priređivača prema sudionicima, izuzev obveze da osobi koja je već osvojila nagradu (dobitniku) istu dodijeli sukladno ovim pravilima.
Članak 12.
Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskoga crvenog križa.
Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.
Priređivač:
JYSK d.o.o.