Košarica

Vaša košarica je prazna

Košarica

Vaša košarica je prazna

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „BOŽIĆNE PRIČE“

Članak 1.
PRIREĐIVAČ, RAZDOBLJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA
Priređivač ovog nagradnog natječaja je JYSK d.o.o., Zagreb, ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, OIB 64729046835 (dalje u tekstu „Priređivač“).
Nagradni natječaj „BOŽIĆNE PRIČE“ (dalje u tekstu Natječaj) organizira se u razdoblju počevši od 01.12.2023. u 00:00 sati do 24.12.2023. u 23:59 sati, putem web stranice Priređivača.
Natječaj se priređuje radi promocije proizvoda i usluga Priređivača.

Članak 2.
UVJETI ZA SUDJELOVANJE
U Natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe registrirane kao korisnici Newslettera Priređivača, koji je dostupan na web stranici Priređivača, koje podnošenjem prijave na Natječaj potvrđuju da su upoznate sa i suglasne sa ovim pravilima (dalje u tekstu Sudionik ili Sudionici).
Djelatnici Priređivača kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, djeca, braća i sestre, supružnici, bez obzira na mjesto boravka) i osobe koje žive u istom kućanstvu su isključeni od sudjelovanja u natječaju.

Članak 3.
KAKO SE PRIJAVITI
U razdoblju trajanja Natječaja (od 01.12.2023. u 00:00 sati do 24.12.2023. u 23:59 sati), Sudionik putem web stranice Priređivača može poslati prijavu na Natječaj.
Tekst prijave dostupan je na linku https://game.jysk.com/jhr-advent-calendar-2023 .
Nagradni Natječaj sastoji se u odgovaranju na pitanja postavljena na web stranici Priređivača, pri čemu Sudionik tijekom svakog tjedna trajanja Natječaja ima pravo otvoriti jedna "vrata" za odnosni tjedan i jednom kreativno odgovoriti na pitanje tjedna. Dani odgovor ne smije biti dulji od 255 znakova sa razmacima.
Tjedni trajanja Natječaja su:
01.12.-06.12.
07.12.-12.12.
13.12.-18.12.
19.12.-24.12.

Članak 3.
POSTUPAK PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA, NAGRADE
Tijekom trajanja Natječaja, svaki Sudionik Natječaja može podnijeti najviše jednu prijavu na Natječaj. Temeljem podnesene prijave, Sudionik može odgovarati na tjedna pitanja za preostale tjedne trajanja Natječaja, pri čemu može najviše jednom odgovoriti na postavljeno tjedno pitanje odnosnog tjedna.
Sudionicima koji su dostavili svoje prijave i/ili odgovorili na tjedna pitanja, Priređivač može tijekom trajanja Natječaja uputiti i podsjetnik za sudjelovanje u idućem tjednu trajanja Natječaja.
Po proteku razdoblja trajanja svakog tjedna Natječaja, Priređivač će provjeriti valjanost pristiglih prijava za u tom tjednu dobivene odgovore i iz postupka ocjenjivanja isključiti one prijave koje nisu podnesene sukladno ovim Pravilima (nepotpune prijave, višekratne prijave, i drugo).

Priređivač će potom od pristiglih odgovora za prethodni tjedan, odabrati 3 najoriginalnija i najkreativnija odgovora, a na temelju ocjene komisije Priređivača koju čine:
- Marta Đapić Mihaljević,
- Laura Cajhen,
- Bruno Ramljak.

Sudionici Natječaja podnošenjem prijave na Natječaj izričito potvrđuju da su upoznati i suglasni s time da će odluku o najoriginalnijim i najkreativnijim odgovorima donijeti komisija Priređivača temeljem svoje ocjene, koju prihvaćaju kao konačnu. Pri tome će se ocjena pristiglih prijava provesti bodovanjem (od 1 do 5), pri čemu će za prijave s jednakim brojem bodova, u slučaju da konkuriraju za nagradu, postupak ocjene biti ponovljen.
Odluka o izboru tjednog dobitnika Natječaja bit će objavljena na web stranici Priređivača u roku od 14 dana računajući od dana dovršetka pojedinog tjedna trajanja Natječaja.

Izabiru se ukupno 2 tjedna dobitnika Natječaja koji ostvaruju pravo na:
1. dobitnik - kao nagradu dobiva JYSK poklon-bon u vrijednosti od 50 €/376,73 kn.
2. dobitnik - kao nagradu dobiva JYSK poklon-bon u vrijednosti od 50 €/376,73 kn.

Pored tjednih dobitnika, Priređivač će od svih pristiglih odgovora, temeljem ocjene komisije Priređivača, izabrati i 1 glavnog dobitnika. Odluka o 1 glavnom dobitniku donosi se po isteku posljednjeg tjedna trajanja Natječaja i objavljuje zajedno sa podatkom o tjednim dobitnicima za četvrti tjedan trajanja Natječaja.

Glavni dobitnik kao nagradu dobiva JYSK poklon-bon u vrijednosti od 300 €/2260,35 kn.

Dobitnici se trebaju u roku od 10 dana nakon objave odluke o izboru dobitnika Natječaja javiti na e-adresu korisnickasluzba@JYSK.com radi dogovora o preuzimanju nagrade. Nagrade se dobitnicima dostavljaju poštom preporučeno.

Ukoliko se nakon donošenja odluke o izboru dobitnika Natječaja utvrdi da pojedini dobitnik ne zadovoljava uvjete za sudjelovanje u Natječaju (lažna prijava, kršenje ovih Pravila ili propisa Republike Hrvatske), Priređivač će ga diskvalificirati i nagradu dodijeliti onom Sudioniku koji je prema odluci o izboru dobitnika ostvario dovoljan broj bodova za dodjelu te nagrade.

ČLANAK 4
OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
Priređivač sukladno odredbama čl. 13 i 14. GDPR-a daje sljedeće obavijesti:
Osobne podatke u svojstvu voditelja obrade prikuplja JYSK d.o.o., Zagreb, ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, OIB 64729046835. Kontakt za ostvarivanje prava:  korisnickasluzba@JYSK.com.
Priređivač prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu provedbe ovog nagradnog natječaja sa svrhom izbora dobitnika i dostave nagrada dobitnicima.
Podaci koji se prikupljaju su podaci o imenu i prezimenu ispitanika te adresi elektroničke pošte i kućnoj adresi i broju telefona.
Prikupljeni podaci ne dostavljaju se drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije.

JYSK d.o.o. će prikupljene podatke čuvati na rok od 6 mjeseci računajući od isteka godine u kojoj su podaci prikupljeni, te će ih po proteku tog roka brisati na način sukladan GDPR-u izuzev u iznimnim situacijama kada postoji legitimni interes JYSK d.o.o. da ih zadrži na dulji rok (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).
Osobni podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti.
Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole, dostavom odgovarajuće obavijesti na korisnickasluzba@JYSK.com  (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole). U slučaju odustanka Sudionika, Sudionik gubi pravo na daljnje sudjelovanje u Natječaju odnosno, u slučaju da je dobitnik, pravo na preuzimanje nagrade, a nagrada se dodjeljuje onom Sudioniku koji je prema odluci o izboru dobitnika ostvario dovoljan broj bodova za dodjelu te nagrade.
JYSK d.o.o. poštuje i prava ispitanika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva JYSKu d.o.o. odnosno podnošenjem zahtjeva na korisnickasluzba@JYSK.com. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Članak 5.
OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI
Priređivač ne odgovara za prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave, kao ni za prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s Natječajem, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s provođenjem Natječaja. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s Natječajem.
Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg Sudionika ako prema razumnoj procjeni Priređivača krši propise Republike Hrvatske ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača.
Sudionici Natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača po osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati sudjelovanjem u Natječaju, izuzev u slučajevima u kojima po zakonu nije moguće isključiti odgovornost Priređivača.

Članak 6.
PRAVO OTKAZA, IZMJENE PRAVILA ILI PREKIDA NATJEČAJA
U slučajevima kada je prema mišljenju Priređivača provođenje Natječaja otežano ili onemogućeno zbog bilo kojeg razloga (uključujući zbog grešaka u radu informacijskog sustava, hakerskih napada, više sile, nedovoljnog broja ili kvalitete prijava ili drugog razloga), Priređivač može isticanjem obavijesti o otkazu, izmjeni Pravila ili prekidu Natječaja na istovjetan način na koji su ova Pravila objavljena, otkazati Natječaj, izmijeniti Pravila Natječaja ili prekinuti Natječaj u tijeku. Pritom otkaz, izmjena Pravila Natječaja ili prekid Natječaja nakon proteka razdoblja trajanja Natječaja nisu mogući.

Članak 6.
SUDSKA NADLEŽNOST
U slučaju spora između Priređivača i Sudionika Natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

Vrijednost nagrada iskazuje se dvojno, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije HRK/EUR od 7,5345