*Poklon-bon nije moguće zamijeniti za gotovinu ni koristiti pri online kupovini.

DOBITNICI NAGRADNE IGRE

Nagrada: poklon-bon od 1000 kn

  •  1. krug: MIRELA ŽIVKOVIĆ
  •  2. krug: ALEKSANDRA VIVODA
  •  3. krug: DIJANA NAĐ
  •  4. krug: KRISTIJAN SKELEDŽIJA
  •  5. krug: DAMIR FRAISBERGER
  •  6. krug: SARA BEKAVAC


Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), a uz suglasnost Ministarstva financija izdanog dana 16.8.2017. u Zagrebu, KLASA: UP/I-460-02/17-01/443, Ur. broj: 513-07-21-01/17-3, JYSK d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11/6, Zagreb, MBS: 080672622, OIB: 64729046835, donosi sljedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE

”2500 JYSKOVIH TRGOVINA – SUDJELUJ I OSVOJI!”OPĆI UVJETI

ČLANAK 1.

Navedena pravila određuju tijek i sudjelovanje u nagradnoj igri ”2500 JYSKovih trgovina – sudjeluj i osvoji!” (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).
Priređivač Nagradne igre je JYSK d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11/6, OIB: 64729046835 (u daljnjem tekstu Priređivač).
Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na službenoj internet stranici Priređivača (http://jysk.hr) te Facebook stranici JYSK Hrvatska (https://www.facebook.com/JYSK.hr), uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija.
Ovim pravilima uređuju se uvjeti priređivanja Nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila). Svi sudionici koji pristupe Nagradnoj igri prihvaćaju obveze iz ovih Pravila, s njima su upoznati i s njima se u cijelosti slažu.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE


ČLANAK 2.

Svrha Nagradne igre je promocija proizvoda Proizvođača i unapređenje njihove prodaje kroz sve prodajne kanale.
Nagradna igra provodi se u razdoblju od 28. rujna 2017. do 8. studenoga 2017. godine i podijeljena je u 6 (šest) krugova:
Tri kruga odvijat će se na internet stranici http://jysk.hr/2500 i to u trajanju:
• 1. krug dana 28.09.2017. od 00:00 do 04.10.2017. do 23:59
• 2. krug dana 05.10.2017. od 00:00 do 11.10.2017. do 23:59
• 3. krug dana 12.10.2017. od 00:00 do 18.10.2017. do 23:59
• 4. krug dana 19.10.2017. od 00:00 do 25.10.2017. do 23:59
• 5. krug dana 26.10.2017. od 00:00 do 1.11.2017. do 23:59
• 6. krug dana 2.11.2017. od 00:00 do 8.11.2017. do 23:59
Izvlačenje dobitnika odvijat će se po završetku svakog kruga Nagradne igre. Svaki krug imat će jednog dobitnika.

UVJETI SUDJELOVANJA

ČLANAK 3.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koje su u periodu trajanja Nagradne igre pristupile internet stranici http://jysk.hr/2500 i ispunile zadatak glasanja.
Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u Nagradnoj igri jedino ako zakonski zastupnik ili skrbnik maloljetne osobe prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika te ukoliko se slaže s Pravilima nagradne igre. Prilikom preuzimanja nagrade, maloljetni dobitnik mora biti u društvu zakonskog zastupnika ili skrbnika.
Priređivač će prikupljati i obrađivati osobne podatke sudionika u svrhu provođenja nagradne igre. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, odnosno prijavom, sudionik daje izričitu privolu za obradu svojih podataka u svrhu provedbe Nagradne igre te pristaje biti prijavljen na Newsletter Priređivača.
U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihovih obitelji.
Pod pojmom uža obitelj smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, posvojena djeca i unuci kao i svi članovi zajedničkog kućanstva.

NAČIN SUDJELOVANJA


ČLANAK 4.

Priređivač Nagradne igre će putem internet stranice http://jysk.hr i Facebook stranice za svaki pojedini krug nagradne igre pozivati korisnike na sudjelovanje.
Za sudjelovanje u Nagradnoj igri putem internet stranice http://jysk.hr/2500 potrebno je prijaviti se valjanom e-mail adresom te imenom i prezimenom.
Za sudjelovanje u pojedinom krugu Nagradne igre, potrebno je da se korisnik registrira s valjanom e-adresom, imenom i prezimenom, a zatim odgovoriti na postavljeno pitanje jednim od ponuđenih odgovora.
Po završetku svakog pojedinog kruga Priređivač će organizirati izvlačenje dobitnika nasumičnim odabirom. U izvlačenje ulaze svi sudionici koji su glasali u pojedinom krugu te točno odgovorili na postavljeno pitanje. Svaki sudionik može sudjelovati u svakom krugu Nagradne igre.

NAGRADNI FOND


ČLANAK 5.

Nagradni fond podijeljen je po krugovima na sljedeći način:
1. krug – 1x poklon bon za kupnju u JYSKu u iznosu od 1.000,00 kn
2. krug – 1x poklon bon za kupnju u JYSKu u iznosu od 1.000,00 kn
3. krug – 1x poklon bon za kupnju u JYSKu u iznosu od 1.000,00 kn
4. krug – 1x poklon bon za kupnju u JYSKu u iznosu od 1.000,00 kn
5. krug – 1x poklon bon za kupnju u JYSKu u iznosu od 1.000,00 kn
6. krug – 1x poklon bon za kupnju u JYSKu u iznosu od 1.000,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 6.000,00 kn.

Poklon bonovi iskoristivi su u svim JYSK trgovinama na području Republike Hrvatske u roku od 90 (devedeset) dana od datuma naznačenog na njima. Poklon bonovi ne vrijede za online kupnju.
Osvojene nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost. Nakon dodjele, dobitnik može prenijeti nagradu na treće osobe.

IZVLAČENJE DOBITNIKA


ČLANAK 6.

Javno izvlačenje dobitnika provodit će se slučajnim računalnim odabirom iz baze sudionika Nagradne igre koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja. Izvlačenje dobitnika nagrada za svih 6 (šest) krugova održavat će se u prostorima tvrtke JYSK d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11, Zagreb, sljedećeg radnog dana po završetku svakog od pojedinačnog kruga u 11:00 sati, a ispravnost izvlačenja nadzirat će tročlana komisija Priređivača. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik koji će sadržavati mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj te datum izdavanja suglasnosti Ministarstva financija, datum i naziv elektroničkog medija putem kojih su pravila Nagradne igre objavljena, imena i prezimena članova komisije, način izvlačenja dobitnika, podatke o dobitnicima (ime i prezime i adresu) te naziv i vrijednost nagrada osvojenih od strane dobitnika.
Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike Nagradne igre.


OBJAVA I KONTAKTIRANJE DOBITNIKA

ČLANAK 7.

Dobitnici će biti objavljeni najkasnije 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika pojedinog kruga na internet stranici Priređivača i Facebook stranici JYSK Hrvatska.
Dobitnici će biti kontaktirani putem email adrese ili direktne poruke putem Facebooka.
Osim obavijesti iz stavka 1. ovog članka, dobitnik će ujedno biti telefonski i/ili pisanim putem obaviješten o dobivenoj nagradi te o načinu i mjestu preuzimanja nagrada, sve u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja.
Nagrada će dobitniku biti uručena poštom najkasnije 30 (trideset) dana od dana primitka telefonske i/ili pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.
Ako dobitnici nagradu ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, dobitnik će biti ponovo obaviješten u roku od 8 (osam) dana te će mu se odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) dana, a niti duži od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti.
Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.
U slučaju da dobitnik nije iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, ista će od strane Priređivača biti predana trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

ČLANAK 8.

U slučaju da se u Nagradnu igru ne uključi niti jedan igrač koji zadovoljava tražene uvjete, Nagradna igra se poništava.
U slučaju da se u Nagradu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.
Sudjelovanjem u Nagradnoj igri dobitnici pristaju da se ukoliko postanu dobitnici neke od nagrada njihovo ime može javno i bez naknade objaviti na internet stranici te Facebook stranici Priređivača.
Priređivač nije odgovoran za točnost kontakt podataka koje je isporučio dobitnik. Preuzimanjem/dostavom nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

ZAVRŠNE ODREDBE


ČLANAK 9.

Ova Pravila će se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske objaviti na službenoj internet stranici Priređivača http://jysk.hr, gdje će se nalaziti do završetka Nagradne igre, a na zahtjev ista se mogu dobiti na uvid u sjedištu Priređivača, Damira Tomljanovića Gavrana 11/6, Zagreb.

ČLANAK 10.
Nagradna igra može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradne igre biti obaviješteni putem službene internet stranice Priređivača http://jysk.hr.

ČLANAK 11.
Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od dana početka Nagradne igre.

ČLANAK 12.

Priređivač se obvezuje 5 % vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskoga crvenog križa.

ČLANAK 13.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

JYSK d.o.o.