Košarica

Vaša košarica je prazna

Košarica

Vaša košarica je prazna

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

JYSK donira Vrbovcu

Članak 1.

PRIREĐIVAČ, RAZDOBLJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač ovog nagradnog natječaja je JYSK d.o.o., Zagreb, ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, OIB 64729046835 (dalje u tekstu „Priređivač“).

Nagradni natječaj JYSK donira Vrbovcu (dalje u tekstu Natječaj) organizira se u razdoblju počevši od 13.11.2023. u 10:30 sati do 19.11.2023. u 23:59 sati, putem Facebook i Instagram stranice Priređivača.

Natječaj se priređuje radi promocije otvaranja nove poslovnice Priređivača u Vrbovcu.

Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim Pravilima.

Članak 2.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE

U Natječaju mogu sudjelovati udruge ili ustanove sa sjedištem registriranim na području grada Vrbovca i okolice čija je djelatnost usko vezana za obitelj, odgojno-obrazovni sustav, zaštitu okoliša i prirode te zdrav život, koje podnošenjem prijave na Natječaj potvrđuju da su upoznate i suglasne s ovim pravilima (dalje u tekstu Sudionik ili Sudionici).

Članak 3.

KAKO SE PRIJAVITI

U razdoblju trajanja Natječaja (od 13.11.2023. u 10:30 sati do 19.11.2023. u 23:59 sati), Sudionik Priređivača može prijavu na Natječaj poslati na e-mail Privređivača prijave-donacije@JYSK.com u kojoj će navesti kratak opis djelatnosti udruge (maximalan broj znakova 600) te popis potrebnih proizvoda u vrijednosti nagradnog fonda. Sudionik je uz prijavu dužan priložiti Izvadak iz registra udruga Republike Hrvatske (udruge) ili Izvadak iz sudskog registra Republike Hrvatske (ustanove) kojim se dokazuje svojstvo udruge, odnosno ustanove.

Tekst prijave dostupan je na linku https://jysk.hr/otvorenje .

Podnošenjem prijave na natječaj, Sudionik potvrđuje da je suglasan sa objavom sadržaja prijave na Instagram stranici Priređivača.

Članak 3.

POSTUPAK PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA,

NAGRADE

Tijekom trajanja Natječaja, svaki Sudionik Natječaja može podnijeti najviše jednu prijavu na Natječaj.

Po proteku razdoblja trajanja Natječaja, Priređivač će provjeriti valjanost pristiglih prijava i iz postupka ocijenjivanja isključiti one prijave koje nisu podnesene sukladno ovim Pravilima (nepotpune prijave, višekratne prijave, neadekvatne prijave i drugo).

Priređivač će pristigle prijave koje ispunjavaju Pravilima utvrđene uvjete 28.11.2023. u obliku ankete objaviti na Instagram stranici Priređivača te pozvati pratitelje Priređivača na Instagram stranici Priređivača da glasovanjem odaberu kojem će od prijavljenih Sudionika Priređivač donirati proizvode u vrijednosti nagradnog fonda.

Glasovanje za izbor dobitnika Natječaja trajat će od 28.11.2023.u 12:00 sati do 29.11.2023. u 12 sati. Pratitelji Priređivača na Instagram stranici Priređivača mogu glasovati samo jedan put s iste lokacije.

Sudionici Natječaja podnošenjem prijave na Natječaj izričito potvrđuju da su upoznati i suglasni da će odluku o dobitniku Natječaja donijeti pratitelji Priređivača glasovanjem na  anketi objavljenoj na Instagram stranici Priređivača sukladno ovim Pravilima, a koju odluku prihvaćaju kao konačnu.

Sudionik Natječaja koji ostvario najveći broj glasova ostvaruje pravo na JYSK proizvode u vrijednosti od EUR 1.000,00.

Odluka o izboru dobitnika natječaja biti će objavljena 04.12.2023. na web-stranici i Instagram stranici Priređivača Natječaja, dok će dobitnik Natječaja o odluci biti obaviješten putem e-mail adrese navedene u Prijavnici.

Nagrada se dobitniku Natječaja uručuje osobno, na adresi dobitnika Natječaja.

Ako se nakon donošenja odluke o izboru dobitnika Natječaja utvrdi da pojedini dobitnik ne zadovoljava uvjete za sudjelovanje u Natječaju (lažna prijava, kršenje ovih Pravila ili propisa Republike Hrvatske), Priređivač će ga diskvalificirati i nagradu dodijeliti onom Sudioniku koji je ostvario drugi najveći broj glasova za dodjelu nagrade.

ČLANAK 4

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Priređivač sukladno odredbama čl. 13 i 14. GDPR-a daje sljedeće obavijesti:

Osobne podatke odgovorne i kontakt osoba Sudionika u svojstvu voditelja obrade prikuplja JYSK d.o.o., Zagreb, ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, OIB 64729046835. Kontakt za ostvarivanje prava: korisnickasluzba@jysk.com .

Priređivač prikupljene osobne podatke odgovornih i kontakt osoba može koristiti u svrhu provedbe ovog nagradnog natječaja sa svrhom izbora dobitnika i dostave nagrade dobitniku.

 

Podaci koji se prikupljaju su podaci o imenu i prezimenu kontakt osobe te adresi elektoničke pošte.

Prikupljeni podaci ne dostavljaju se drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije.

JYSK d.o.o. će prikupljene podatke čuvati na rok od 6 mjeseci računajući od isteka godine u kojoj su podaci prikupljeni, te će ih po proteku tog roka brisati na način sukladan GDPR-u izuzev u iznimnim situacijama kada postoji legitimni interes JYSK d.o.o. da ih zadrži na dulji rok (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

Osobni podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti.

Odgovorna osoba i kontakt osoba Sudionika ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole, dostavom odgovarajuće obavijesti na prijave-donacije@JYSK.com (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole). U slučaju odustanka odgovorne osobe kao i u slučaju odustanka kontakt osobe (izuzev ukoliko postoji više kontakt osoba), dalje sudjelovanje Sudionika u natječaju neće biti moguće i Sudionik gubi pravo na daljnje sudjelovanje u Natječaju odnosno, u slučaju da je dobitnik, pravo na preuzimanje nagrade, a nagrada se dodjeljuje onom Sudioniku koji je prema odluci o izboru dobitnika ostvario dovoljan broj bodova za dodjelu nagrade.

JYSK d.o.o. poštuje i prava ispitanika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva JYSK-u d.o.o. odnosno podnošenjem zahtjeva na korisnickasluzba@jysk.com Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

JYSK d.o.o. radi provedbe ovog natječaja ne prikuplja osobne podatke glasača (pratitelja njegove Instagram stranice).

Članak 4.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Priređivač ne odgovara za prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave, kao ni za prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s Natječajem, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s provođenjem Natječaja. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s Natječajem.

Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg Sudionika ako prema razumnoj procjeni Priređivača krši propise Republike Hrvatske ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača.

Sudionici Natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača po osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati sudjelovanjem u Natječaju, izuzev u slučajevima u kojima po zakonu nije moguće isključiti odgovornost Priređivača.

Članak 5.

PRAVO OTKAZA, IZMJENE PRAVILA ILI PREKIDA NATJEČAJA

U slučajevima kada je prema mišljenju Priređivača provođenje Natječaja otežano ili onemogućeno zbog bilo kojeg razloga (uključujući zbog grešaka u radu informacijskog sustava, hakerskih napada, više sile, nedovoljnog broja ili kvalitete prijava ili drugog razloga), Priređivač može isticanjem obavijesti o otkazu, izmjeni Pravila ili prekidu Natječaja na istovjetan način na koji su ova Pravila objavljena, otkazati Natječaj, izmijeniti Pravila Natječaja ili prekinuti Natječaj u tijeku. Pritom otkaz, izmjena Pravila Natječaja ili prekid Natječaja nakon proteka razdoblja trajanja Natječaja i provedenog glasovanja nisu mogući.

Članak 6.

SUDSKA NADLEŽNOST

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika Natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.