Košara

Vaša košarica je prazna

Košara

Vaša košarica je prazna

Dostava online narudžbi u vrijednosti od 2500 kuna ili više je BESPLATNA!

Dani vrtnog namještaja - Uštedite 20-40%

Pravila i uvjeti - Osvoji vrtni set

Dobitnica nagrade: Iva Traub

 

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), a uz suglasnost Ministarstva financija izdanog dana 30. 04. 2019. godine u Zagrebu, KLASA: UP/I-460-02/19-01/283, Ur. broj: 513-07-21-01-19-2, JYSK d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11/6, Zagreb, MBS: 080672622, OIB: 64729046835, donosi sljedeća: 

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Osvoji vrtni set

 

 

OPĆI UVJETI

ČLANAK 1.

Navedena pravila određuju tijek i sudjelovanje u nagradnoj igri ” Osvoji vrtni set ” (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).

Priređivač Nagradne igre je JYSK d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11/6, OIB: 64729046835 (u daljnjem tekstu Priređivač).

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na službenoj internet stranici Priređivača (pravila-i-uvjeti-osvoji-vrtni-set) uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija.

Ovim pravilima uređuju se uvjeti priređivanja Nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila). Svi sudionici koji pristupe Nagradnoj igri prihvaćaju obveze iz ovih Pravila, s njima su upoznati i s njima se u cijelosti slažu.

 

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

ČLANAK 2.

Svrha Nagradne igre je promocija proizvoda Proizvođača i unapređenje njihove prodaje kroz sve prodajne kanale.

Nagradna igra provodi se u razdoblju od 09. do 15.05.2019. godine i sastoji se od jednog (1) kola. Kolo će se odvijati na internet stranici JYSK.hr/otvorenje i to od 9. svibnja 2019. do 15. svibnja 2019. godine.

 

 

UVJETI SUDJELOVANJA

ČLANAK 3.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koje su u periodu trajanja Nagradne igre pristupile internet stranici https://jysk.hr/otvorenje i ispunile zadatak glasanja.

Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u Nagradnoj igri jedino ako zakonski zastupnik ili skrbnik maloljetne osobe prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika te ukoliko se slaže s Pravilima nagradne igre. Prilikom preuzimanja nagrade, maloljetni dobitnik mora biti u društvu zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Priređivač će prikupljati i obrađivati osobne podatke sudionika u svrhu provođenja nagradne igre. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, odnosno prijavom,  sudionik daje izričitu privolu za obradu svojih podataka u svrhu provedbe Nagradne igre, te može pristati da bude prijavljen na Newsletter Priređivača. Davanje pristanka na prijavu za Newsletter Priređivača nije uvjet za sudjelovanje u ovoj Nagradnoj igri.

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihovih obitelji.

Pod pojmom uža obitelj smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, posvojena djeca i unuci kao i svi članovi zajedničkog kućanstva.

NAČIN SUDJELOVANJA

ČLANAK 4.

Priređivač Nagradne igre će putem internet stranice http://jysk.hr pozivati korisnike na sudjelovanje.

Za sudjelovanje u Nagradnoj igri putem internet stranice https://jysk.hr/otvorenje potrebno je prijaviti se valjanom e-mail adresom te imenom i prezimenom, ispuniti zadatak glasanja, odnosno davanja odgovor na pitanje „Koji je vaš omiljeni artikl iz letka otvaranja?“, te stisnuti na oznaku prihvaćanja pravila sudjelovanja u nagradnoj igri. U izvlačenje dobitnika nagrade se ulazi konačnim klikom na tipku „Pošalji“.

Po završetku kola Priređivač će organizirati izvlačenje dobitnika računalnim izvlačenjem slučajnim odabirom.

NAGRADNI FOND

ČLANAK 5.

Nagradni fond sastoji se od vrtnog seta (2 stolice i 1 stolić) u vrijednosti od 997,00 kn.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 997,00 kn.

Osvojenu nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost. Nakon dodjele, dobitnik može prenijeti nagradu na treće osobe.                                                           

 

 

IZVLAČENJE DOBITNIKA

ČLANAK 6.

Javno izvlačenje dobitnika provodit će se slučajnim računalnim odabirom iz baze sudionika Nagradne igre koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja. Izvlačenje dobitnika održat će se u prostorima tvrtke JYSK d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11, Zagreb, sljedećeg radnog dana, nakon završetka trajanja nagradne igre, u 11:00 sati, a ispravnost izvlačenja nadzirat će tročlana komisija Priređivača. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik koji će sadržavati mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj te datum izdavanja suglasnosti Ministarstva financija, datum i naziv elektroničkog medija putem kojih su pravila Nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, podatke o dobitniku (ime i prezime i e-mail adresu) te naziv i vrijednost nagrade osvojene od strane dobitnika.

Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike Nagradne igre, te će Priređivač isti dostaviti Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Ispravnost izvlačenja nadzirat će tročlana komisija Priređivača i održat će se u sjedištu Priređivača.

 

OBJAVA I KONTAKTIRANJE DOBITNIKA

ČLANAK 7.

Dobitnik će biti objavljen najkasnije 8 (osam) dana od dana izvlačenja istoga na internet stranici Priređivača.

Dobitnik će biti kontaktiran putem email adrese.

Osim obavijesti iz stavka 1. ovog članka, dobitnik će ujedno biti telefonski i/ili pisanim putem obaviješten o dobivenoj nagradi te o načinu i mjestu preuzimanja nagrade, sve u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja.

Nagrada će dobitniku biti uručena poštom najkasnije 30 (trideset) dana od dana primitka telefonske i/ili pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnik nagradu ne podigne u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, dobitnik će biti ponovo obaviješten u roku od 8 (osam) dana te će mu se odrediti naknadni rok za podizanje nagrade, koji ne može biti kraći od 8 (osam) dana, a niti duži od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač će popis nepodignute nagrade dostaviti Ministarstvu financija.

U slučaju da dobitnik nije iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, ista će od strane Priređivača biti predana trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

 

ČLANAK 8.

U slučaju da se u Nagradnu igru ne uključi ni jedan igrač koji zadovoljava tražene uvjete, Nagradna igra se poništava.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri sudionici pristaju da se ukoliko postane dobitnik nagrada njihovo ime može javno i bez naknade objaviti na internet stranici te Facebook stranici Priređivača.

Priređivač nije odgovoran za točnost kontakt podataka koje je isporučio dobitnik. Preuzimanjem/dostavom nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

 

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

ČLANAK 9.

Priređivač će prikupljati i obrađivati osobne podatke sudionika u svrhu provođenja Nagradne igre, te radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom Nagradne igre.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, odnosno prijavom, sudionik daje izričitu privolu za obradu svojih podataka u svrhu provedbe Nagradne igre. U slučaju da sudionik da svoju izričitu privolu na primanje Newslettera Priređivača, sva prava i obveza u vezi prikupljanja i daljnje obrade podataka prikupljenih u tu svrhu su propisani na internet stranicama Priređivača (https://jysk.hr/pravila-i-uvjeti#8).

Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ove Nagradne igre, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Pri prikupljanju i obradi osobnih podataka, Priređivač koristi sve sigurnosne i zaštitne mjere kako bi spriječio bilo kakav gubitak i/ili zloupotrebu prikupljenih osobnih podataka, kao i bilo koji neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništenje istih.

U vezi prikupljanja i obradi osobnih podataka, Priređivač obavještava sudionike da je isti u vezi njihovih osobnih podataka voditelj obrade, te da sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka putem e-mail adrese: korisnickasluzba@JYSK.com

Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati za cijelo vrijeme trajanja Nagradne igre, te po završetku iste, sve do opoziva privole sudionika. Priređivač obavještava sudionika da isti ima pravo na jednak način, odnosno putem e-maila, povući privolu, te da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak i/ili brisanje netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, zatim ograničavanje obrade koja se odnosi na sudionike i pravo na ulaganje prigovora na obradu istih, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

Prikupljene osobne podatke, Priređivač će, temeljem legitimnog interesa, koristiti i u svrhu izravnog marketinga. Sudionik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor, na adresu sjedišta Priređivača, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Po zaprimanju navedenog prigovora, Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka sudionika u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje sudionika u Nagradnoj igri.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANAK 10.

Ova Pravila će se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske objaviti na službenoj internet stranici Priređivača https://jysk.hr/otvorenje, gdje će se nalaziti do završetka Nagradne igre, a na zahtjev ista se mogu dobiti na uvid u sjedištu Priređivača, Damira Tomljanovića Gavrana 11/6, Zagreb.

ČLANAK 11.

Nagradna igra može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradne igre biti obaviješteni putem službene internet stranice Priređivača http://jysk.hr.

ČLANAK 12.

Ova Nagradna igra nije ni na koji način povezana s Facebookom i/ili Instagramom, te je Facebook i/ili Instagram ne promiču niti sponzoriraju, te isti nemaju nikakve veze s istom i oslobađaju se svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Sudionik podatke koje daje za potrebe potpune funkcionalnosti ove Nagradne igre, daje društvu Jysk d.o.o., a ne Facebooku i/ili Instagramu.

ČLANAK 13.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od dana početka Nagradne igre.

ČLANAK 14.

Priređivač se obvezuje 5 % vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskoga crvenog križa.

ČLANAK 15.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Novom Zagrebu. 

 

JYSK d.o.o.