Košarica

Vaša košarica je prazna

Košarica

Vaša košarica je prazna

Dostava online narudžbi u vrijednosti od 2500 kuna ili više je besplatna!

Pravila i uvjeti 50

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), a uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske izdanu dana 16. rujna 2021. u Zagrebu, KLASA: UP/I-460-02/21-01/394, Ur. broj: 513-07-21-01-21-2, JYSK d.o.o., Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, OIB 64729046835, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„JYSK SLAVI 50 TRGOVINA I NAGRAĐUJE S 50.000 KUNA!“

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je JYSK d.o.o., Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, OIB 64729046835. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 30. 9. 2021. do 3. 11. 2021. na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem JYSK prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj naprave kupnju u minimalnom iznosu od 350 kuna na jednom računu.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

-    Poslati SMS sadržaja: JYSK, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60777. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

ili

-    Ispuniti obrazac na Internet stranici https://jysk.hr/osvoji (potrebno je upisati broj računa, kontakt broj mobitela, ime i prezime, adresu)

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.
 
Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je sudionicima nagradne igre ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

  • 1 x Premium Visa Gold kartica s raspoloživim iznosom potrošnje od  50.000 kuna *
  • 5 x Hovborg masažna fotelja, pojedinačne vrijednosti je 2.799,00 kuna
  • 10 x Set popluna ULVIK (50x70cm ULVIK jastuk + poplun 950gr veličine 135x200cm), pojedinačne vrijednosti 478,00 kuna

* kartica će biti valjana četiri godine od dana izdavanja. Dobitnik temeljem Premium Visa Gold kartice neće imati pravo zamijeniti dobivenu nagradu za novac odnosno ostvariti pravo na isplatu iznosa kartice u cijelosti ili djelomično. 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 68.775,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika nagrada bit će održano 5. 11. 2021. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije i javnog bilježnika. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Prilikom izvlačenja nagrada, prvo se izvlače dobitnici niže pojedinačne vrijednosti nagrada, a potom dobitnici više pojedinačne vrijednosti nagrada. 

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu, izuzev u slučaju navedenom u čl. 11. st. 3. ovih Pravila.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku s valjanom prijavom koji ima pravo na nagradu. U tom slučaju se nagrada dodijeljena navedenom sudioniku dodjeljuje prvom prethodnom dobitniku, i tako sve dok se ne podijeli ukupan nagradni fond.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici https://jysk.hr/osvoji

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, a način preuzimanja bit će dogovoren sa svakim dobitnikom pojedinačno.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje punomoći i identifikacijske isprave.  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu i slično)  Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz ostvarenih nagrada.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.jysk.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici https://jysk.hr/pravila-i-uvjeti-50
prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka 
Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je JYSK d.o.o., Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, OIB 64729046835. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača, u kojem slučaju gubi pravo na daljnje sudjelovanje u nagradnoj igri odnosno, u slučaju da je dobitnik, pravo na preuzimanje nagrade, a nagrada se dodjeljuje sukladno čl. 7 st. 4 ovih Pravila dobitniku koji je izvučen neposredno prije njega. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.


            
                                Priređivač JYSK d.o.o.