Košara

Vaša košarica je prazna

Košara

Vaša košarica je prazna

Dostava online narudžbi u vrijednosti od 2500 kuna ili više je besplatna!

Super dani - Uštede do 60%

Nekad i sad - pravila

Dobitnica nagradnog natječaja: 

Kristiana Turudić

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

”Nekad i sad: 10 godina”

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom „Nekad i sad: 10 godina” (u daljnjem tekstu: “Nagradni natječaj”) je JYSK d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, OIB: 64729046835 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”). 

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena prije početka nagradnog natječaja na službenoj internet stranici Priređivača (https://jysk.hr/nekad-i-sad-pravila ).

Ovim pravilima uređuju se uvjeti priređivanja Nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Pravila). Svi sudionici koji pristupe Nagradnom natječaju prihvaćaju obveze iz ovih Pravila, s njima su upoznati i s njima se u cijelosti slažu.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

ČLANAK 1.

Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda Priređivača i unapređenje njihove prodaje kroz sve prodajne kanale.

Nagradni natječaj provodi se u razdoblju od 29. kolovoza 2019. godine do 11. rujna 2019. godine i sastoji se od jednog (1) kola. Kolo će se odvijati na Facebook stranici Priređivača https://www.facebook.com/JYSK.hr i to upravo u razdoblju od dana 29. kolovoza 2019. godine do dana 11. rujna 2019. godine.

UVJETI SUDJELOVANJA

ČLANAK 2.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koje su u periodu trajanja Nagradnog natječaja pristupile Facebook stranici https://www.facebook.com/JYSK.hr i odgovorile na postavljeno pitanje.

Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju jedino ako zakonski zastupnik ili skrbnik maloljetne osobe prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika te ukoliko se slaže s Pravilima Nagradnog natječaja. Prilikom preuzimanja nagrade putem pošte, maloljetni dobitnik mora biti u društvu zakonskog zastupnika ili skrbnika, odnosno isti mora potpisati prijem pošiljke.

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihovih obitelji. Pod pojmom uža obitelj smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, posvojena djeca i unuci kao i svi članovi zajedničkog kućanstva.

NAČIN SUDJELOVANJA

ČLANAK 3.

Priređivač Nagradnog natječaja će putem Facebook stranice https://www.facebook.com/JYSK.hr i Newslettera pozivati korisnike na sudjelovanje.

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju putem Facebook stranice https://www.facebook.com/JYSK.hr potrebno je preko vlastitog Facebook profila ostaviti 2 (dvije) fotografije u komentaru objave u kojoj se postavlja pitanje „Kako je izgledao vaš dom nekad i sad?“. Fotografije trebaju predstavljati slike interijera iz prethodnog razdoblja i trenutno stanje interijera, s time da na slici trenutnog stanja interijera moraju biti vidljiva najmanje 2 JYSK proizvoda. Sve prethodno navedeno predstavlja uvjet bez kojeg nije moguće sudjelovati u samom nagradnom natječaju. 

Priređivač ističe da su sudionici ovlašteni staviti isključivo fotografije nekretnine u čijem su posjedu, te isključivo fotografije koje su sami napravili, te je najstrože zabranjeno objavljivati fotografije drugih korisnika i/ili fotografije koje su javno objavljene na internetu ili na nekom drugom mjestu.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, odnosno objavom fotografije, sudionici pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su fotografije objavljene s njihove strane nastale isključivo od strane istih, odnosno da su autorski rad sudionika natječaja, te da objavom iste ne krše nikakva autorska ili druga prava treće osobe.  

Fotografije koje pristignu kao odgovor na nagradno pitanje, a nisu iz nekretnine u posjedu sudionika nagradnog natječaja, smatrat će se nevažećim, te će smatrati da sudionik nije poštivao Pravila Nagradnog natječaja. U slučaju da sudionik objavi fotografije koje nisu njegovo vlasništvo, te da isti objavom istih krši bilo kakvo pravo treće osobe, sudionik je isključivo odgovaran za bilo koju štetu trećim osobama.

Svaki sudionik može sudjelovati maksimalno jednom u Nagradnom natječaju, te ujedno može biti samo jednom odabran kao dobitnik.

Po završetku kola Priređivač će odrediti dobitnika odabirom najkreativnijeg odgovora, koje bira stručni žiri.

Stručni žiri sastavljen je od sljedećih članova:

  1. Marta Đapić Mihaljević, predsjednica žirija
  2. Zvjezdana Novak, član žirija
  3. Ivančica Kršek, stručni član žirija

NAGRADNI FOND

ČLANAK 4.

Nagradni fond sastoji se od fotelje za ljuljanje NEBEL u vrijednosti od 1.499,00 kn.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1,499,00 kn.

Osvojenu nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost. Nakon dodjele, dobitnik može prenijeti nagradu na treće osobe.                                                           

ODABIR NAJKREATIVNIJEG ODGOVORA

ČLANAK 5.

Javni odabir dobitnika provodit će se odabirom najkreativnijeg iz baze sudionika Nagradnog natječaja koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja.  

Završni odabir održat će se dana 12.09.2019. godine - bira se najkreativniji odgovor zaprimljen u bazi tijekom cijelog perioda Nagradnog natječaja.

OBJAVA I KONTAKTIRANJE DOBITNIKA

ČLANAK 6.

Dobitnik će biti objavljen najkasnije 8 (osam) dana od dana odabira, i to na internet stranici te na Facebook stranici Priređivača.

Dobitnik će biti pozvan putem Facebooka da se javi u inbox JYSKa Hrvatska s kontakt podacima, te će se tom prilikom zatražiti njegova adresa, a sve kako bi mu se moglo organizirati preuzimanje nagrade u najbližoj JYSK trgovini.

Preuzimanje nagrade će dobitniku biti osigurano najkasnije 30 (trideset) dana od dana primitka telefonske i/ili pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Dobitnik je obvezan preuzeti nagradu, a u slučaju da dobitnik istu ne preuzme u navedenom roku, Priređivač će organizirati drugo preuzimanje. Ukoliko dobitnik ni drugi put ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu.

ČLANAK 7.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju dobitnik pristaje da se, ukoliko postane dobitnik nagrade, njegovo ime može javno i bez naknade objaviti na internet stranici te Facebook stranici Priređivača.

Priređivač nije odgovoran za točnost kontakt podataka koje je isporučio dobitnik. Preuzimanjem/dostavom nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

ČLANAK 8.

Priređivač će prikupljati i obrađivati osobne podatke sudionika u svrhu provođenja nagradnog natječaja, te radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, odnosno prijavom, sudionik daje izričitu privolu za obradu svojih podataka u svrhu provedbe Nagradnog natječaja.

Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Pri prikupljanju i obradi osobnih podataka, Priređivač koristi sve sigurnosne i zaštitne mjere kako bi spriječio bilo kakav gubitak i/ili zloupotrebu prikupljenih osobnih podataka, kao i bilo koji neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništenje istih.

U vezi prikupljanja i obradi osobnih podataka, Priređivač obavještava sudionike da je isti u vezi njihovih osobnih podataka voditelj obrade, te da sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka putem e-mail adrese: korisnickasluzba@JYSK.com

Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati za cijelo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva privole sudionika. Priređivač obavještava sudionika da isti ima pravo na jednak način, odnosno putem e-maila, povući privolu, te da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

Prikupljene osobne podatke, Priređivač će, temeljem legitimnog interesa, koristiti i u svrhu izravnog marketinga. Sudionik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor, na adresu sjedišta Priređivača, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Po zaprimanju navedenog prigovora, Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka sudionika u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje sudionika u nagradnom natječaju.

ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANAK 9.

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene internet stranice Priređivača http://jysk.hr.

ČLANAK 10.

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom i/ili Instagramom, te ga Facebook i/ili Instagram ne promiču niti sponzoriraju, te isti nemaju nikakve veze s istim i oslobađaju se svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Sudionik podatke koje daje za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Nagradnog natječaja, daje društvu Jysk d.o.o., a ne Facebooku i/ili Instagramu.

ČLANAK 11.

U slučaju spora između sudionika ovog Nagradnog natječaja i Priređivača nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 12.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, odnosno objavom na službenoj internet stranici Priređivača (https://jysk.hr/nekad-i-sad-pravila), a primjenjuju se od dana početka Nagradnog natječaja.

 

 

 

JYSK d.o.o.

                                                                                                                                               

                        Vesna Kukić Lončarić, punomoćnik                  Siniša Sučec, punomoćnik