Košarica

Vaša košarica je prazna

Košarica

Vaša košarica je prazna

Akcija samo do nedjelje, 2. 10.: BESPLATNA dostava online narudžbi u vrijednosti od 1500 kn/199,08 € ili više!

Nagradni je natječaj završio!

Dobitnici su:

1. mjesto: Helena Kakuk,

2. mjesto: Ante Jerković,

3. mjesto: Dario Rebić.

 

 

 

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagrađujemo najkreativnije rješenje home officea/kućnog ureda


Članak 1.

PRIREĐIVAČ, RAZDOBLJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač ovog nagradnog natječaja je JYSK d.o.o., Zagreb, ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, OIB 64729046835 (dalje u tekstu „Priređivač“). 

Nagradni natječaj „Nagrađujemo najkreativnije rješenje home officea/kućnog ureda“ (dalje u tekstu Natječaj) organizira se u razdoblju počevši od 07.10.2021. u 10:00 sati do 17.10.2021. u 23:59 sati, putem Facebook stranice Priređivača. 
Natječaj se priređuje radi promocije proizvoda i usluga Priređivača. 

Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim Pravilima.


Članak 2.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE

U Natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe registrirane s javnim profilom na društvenoj mreži Facebook, koje podnošenjem prijave na Natječaj potvrđuju da su upoznate sa i suglasne sa ovim pravilima (dalje u tekstu Sudionik ili Sudionici). 
Djelatnici Priređivača kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, djeca, braća i sestre, supružnici, bez obzira na mjesto boravka) i osobe koje žive u istom kućanstvu su isključeni od sudjelovanja u natječaju. 


Članak 3.

KAKO SE PRIJAVITI

U razdoblju trajanja Natječaja (od 07.10.2021. u 10:00 sati do 17.10.2021. u 23:59 sati), Sudionik putem Facebook stranice Priređivača može poslati prijavu na Natječaj kojoj će priložiti fotografiju improviziranog kućnog ureda, (npr stola s računalom) uz opcionalno objašnjenje u tekstu pored slike. Sudionik slanjem prijave i fotografije potvrđuje da je nositelj potrebnih prava intelektualnog vlasništva na dostavljenoj fotografiji. Na fotografiji ne smiju biti prikazane fizičke osobe. 

Tekst prijave dostupan je na linku https://www.facebook.com/JYSK.hr/ .


Članak 3.
POSTUPAK PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA,
NAGRADE

Tijekom trajanja Natječaja, svaki Sudionik Natječaja može podnijeti najviše jednu prijavu na Natječaj. 

Po proteku razdoblja trajanja Natječaja, Priređivač će provjeriti valjanost pristiglih prijava i iz postupka ocjenjivanja isključiti one prijave koje nisu podnesene sukladno ovim Pravilima (nepotpune prijave, višekratne prijave, fotografije fizičkih osoba, neadekvatne fotografije i drugo). 

Priređivač će od pristiglih prijava koje ispunjavaju Pravilima utvrđene uvjete, odabrati 3 najkreativnijih prijava koje na zanimljiv i originalan način prikazuju rad od kuće, a na temelju ocjene komisije Priređivača koju čine:

- Marta Đapić Mihaljević, Social Media and Digital Coordinator
- Ana Čulić, Social Media and Digital Coordinator
- Ana-Marija Slukan, Sales and Marketing Manager


Sudionici Natječaja podnošenjem prijave na Natječaj izričito potvrđuju da su upoznati i suglasni s time da će odluku o najkreativnijoj prijavi donijeti komisija Priređivača temeljem svoje ocjene, koju prihvaćaju kao konačnu. Pri tome će se ocjena pristiglih prijava provesti bodovanjem (od 1 do 5, pri čemu će za prijave s jednakim brojem bodova, u slučaju da konkuriraju za nagradu, postupak ocjene biti ponovljen. 

Odluka o izboru dobitnika Natječaja bit će objavljena na Facebook stranici Priređivača u roku od 8 dana računajući od dana dovršetka Natječaja. Izabiru se ukupno tri dobitnika Natječaja koji ostvaruju pravo na:

1. dobitnik (dobitnik s najvišim ostvarenim brojem bodova) – nagrada JYSK poklon bon u vrijednosti kn 2.000,00,

2. dobitnik (dobitnik s drugim najvišim ostvarenim brojem bodova) – nagrada JYSK poklon bon u vrijednosti kn 1.000,00,

3. dobitnik (dobitnik s trećim najvišim ostvarenim brojem bodova) – nagrada JYSK poklon bon u vrijednosti kn 500,00,

Dobitnici se trebaju u roku od 10 dana nakon objave odluke o izboru dobitnika Natječaja javiti na u privatan razgovor Facebook stranice JYSK Hrvatska radi dogovora o preuzimanju nagrade. Nagrade se dobitnicima s prebivalištem ili boravištem u Zagrebu uručuju osobno (na adresi Priređivača), a dobitnicima s prebivalištem ili boravištem izvan Zagreba mogu se poslati poštom preporučeno ili preuzeti po punomoćniku. 

Ukoliko se nakon donošenja odluke o izboru dobitnika Natječaja utvrdi da pojedini dobitnik ne zadovoljava uvjete za sudjelovanje u Natječaju (lažna prijava, kršenje ovih Pravila ili propisa Republike Hrvatske), Priređivač će ga diskvalificirati i nagradu dodijeliti onom Sudioniku koji je prema odluci o izboru dobitnika ostvario dovoljan broj bodova za dodjelu te nagrade.


ČLANAK 4
OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Priređivač sukladno odredbama čl. 13 i 14. GDPR-a daje sljedeće obavijesti:

Osobne podatke u svojstvu voditelja obrade prikuplja JYSK d.o.o., Zagreb, ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, OIB 64729046835. Kontakt za ostvarivanje prava: Korisnička služba, korisnickasluzba@JYSK.com.

Priređivač prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu provedbe ovog nagradnog natječaja sa svrhom izbora dobitnika i dostave nagrada dobitnicima.
 
Podaci koji se prikupljaju su podaci o imenu i prezimenu ispitanika, adresa elektroničke pošte, kućna adresa i broj telefona.

Prikupljeni podaci ne dostavljaju se drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije.

JYSK d.o.o. će prikupljene podatke čuvati na rok od 6 mjeseci računajući od isteka godine u kojoj su podaci prikupljeni, te će ih po proteku tog roka brisati na način sukladan GDPR-u izuzev u iznimnim situacijama kada postoji legitimni interes JYSK d.o.o. da ih zadrži na dulji rok (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

Osobni podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole, dostavom odgovarajuće obavijesti na Korisničku službu, korisnickasluzba@JYSK.com (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole). U slučaju odustanka Sudionika, Sudionik gubi pravo na daljnje sudjelovanje u Natječaju odnosno, u slučaju da je dobitnik, pravo na preuzimanje nagrade, a nagrada se dodjeljuje onom Sudioniku koji je prema odluci o izboru dobitnika ostvario dovoljan broj bodova za dodjelu te nagrade. 

JYSK d.o.o. poštuje i prava ispitanika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva JYSK-u d.o.o. odnosno podnošenjem zahtjeva na Korisničku službu, korisnickasluzba@JYSK.com. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.


Članak 4.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Priređivač ne odgovara za prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave, kao ni za prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s Natječajem, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s provođenjem Natječaja. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s Natječajem. 

Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg Sudionika ako prema razumnoj procjeni Priređivača krši propise Republike Hrvatske ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača. 

Sudionici Natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača po osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati sudjelovanjem u Natječaju, izuzev u slučajevima u kojima po zakonu nije moguće isključiti odgovornost Priređivača.


Članak 5.

PRAVO OTKAZA, IZMJENE PRAVILA ILI PREKIDA NATJEČAJA

U slučajevima kada je prema mišljenju Priređivača provođenje Natječaja otežano ili onemogućeno zbog bilo kojeg razloga (uključujući zbog grešaka u radu informacijskog sustava, hakerskih napada, više sile, nedovoljnog broja ili kvalitete prijava ili drugog razloga), Priređivač može isticanjem obavijesti o otkazu, izmjeni Pravila ili prekidu Natječaja na istovjetan način na koji su ova Pravila objavljena, otkazati Natječaj, izmijeniti Pravila Natječaja ili prekinuti Natječaj u tijeku. Pritom otkaz, izmjena Pravila Natječaja ili prekid Natječaja nakon proteka razdoblja trajanja Natječaja nisu mogući. 


Članak 6.

SUDSKA NADLEŽNOST

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika Natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.